Day 184
Day 184

February 26, 2019

Day 182
Day 182

February 24, 2019

Day 181
Day 181

February 23, 2019

Ka Zoua Lee

Laos, 20th century


Story Blanket

Cotton, silk, synthetic; applique and embroidery

Gift of funds from Ellen and Sheldon Sturgis, 84.7.1


Minneapolis Institute of Art

Day 172
Day 172

February 14, 2019

Day 161
Day 161

February 03, 2019

Day 154
Day 154

January 27, 2019

Day 153
Day 153

January 26, 2019

Day 131
Day 131

January 04, 2019

Day 128
Day 128

January 01, 2019

Day 126
Day 126

December 30, 2018

Day 125
Day 125

December 29, 2018

Hnub kis tes rau pog thiab ua kev los zem

Peb siv sij hawm ntev los ua noj ua haus. Kuv niam thiab txiv caws ob peb tug hlob ua kuv tsis taus pom dua tuaj koom. Cov hlob no mas kuj muaj lus ntaus hais thiab. Thaum peb raus roob mov tag ma, lawv txawm hais tias,

“Nej lub tsev txawm nqais heev, kuv ua nej tus hlob kuv hais mus zoo xwb. Lwm zaus no ces, xauj ib qho chaws ua loj thiab dav me ntsis.”

Day 124
Day 124

December 28, 2018

Day 123
Day 123

December 27, 2018

Day 122
Day 122

December 26, 2018

Day 119
Day 119

December 23, 2018

Day 114
Day 114

December 18, 2018

Day 113
Day 113

December 17, 2018

Day 111
Day 111

December 15, 2018

Day 105
Day 105

December 09, 2018

Day 104
Day 104

December 08, 2018

Day 97
Day 97

December 01, 2018

Day 93
Day 93

November 27, 2018

Day 91
Day 91

November 25, 2018

Day 90
Day 90

November 24, 2018

Day 84
Day 84

November 18, 2018

Day 72
Day 72

November 06, 2018

Day 68
Day 68

November 02, 2018

Day 67
Day 67

November 01, 2018

Day 66
Day 66

October 31, 2018

Day 65
Day 65

October 30, 2018

Day 62
Day 62

October 27, 2018

Day 52, Oct 17, 2018: Both
Day 52, Oct 17, 2018: Both
Day 51, Oct 16, 2018: Both
Day 51, Oct 16, 2018: Both
Day 42, Oct 07, 2018: Both
Day 42, Oct 07, 2018: Both
Day 40, Oct 05, 2018: Both
Day 40, Oct 05, 2018: Both
Day 38, Oct 03, 2018: Both
Day 38, Oct 03, 2018: Both
Day 37, Oct 02, 2018: Both
Day 37, Oct 02, 2018: Both
Day 33, Sept 28, 2018: Both
Day 33, Sept 28, 2018: Both
Day 24, Sept 19, 2018: Both
Day 24, Sept 19, 2018: Both
Day 11, Sept 6, 2018: Both
Day 11, Sept 6, 2018: Both
Day 8, Sept 4, 2018: Both
Day 8, Sept 4, 2018: Both
Day 184
Day 182
Day 181
Day 172
Day 161
Day 154
Day 153
Day 131
Day 128
Day 126
Day 125
Day 124
Day 123
Day 122
Day 119
Day 114
Day 113
Day 111
Day 105
Day 104
Day 97
Day 93
Day 91
Day 90
Day 84
Day 72
Day 68
Day 67
Day 66
Day 65
Day 62
Day 52, Oct 17, 2018: Both
Day 51, Oct 16, 2018: Both
Day 42, Oct 07, 2018: Both
Day 40, Oct 05, 2018: Both
Day 38, Oct 03, 2018: Both
Day 37, Oct 02, 2018: Both
Day 33, Sept 28, 2018: Both
Day 24, Sept 19, 2018: Both
Day 11, Sept 6, 2018: Both
Day 8, Sept 4, 2018: Both
Day 184

February 26, 2019

Day 182

February 24, 2019

Day 181

February 23, 2019

Ka Zoua Lee

Laos, 20th century


Story Blanket

Cotton, silk, synthetic; applique and embroidery

Gift of funds from Ellen and Sheldon Sturgis, 84.7.1


Minneapolis Institute of Art

Day 172

February 14, 2019

Day 161

February 03, 2019

Day 154

January 27, 2019

Day 153

January 26, 2019

Day 131

January 04, 2019

Day 128

January 01, 2019

Day 126

December 30, 2018

Day 125

December 29, 2018

Hnub kis tes rau pog thiab ua kev los zem

Peb siv sij hawm ntev los ua noj ua haus. Kuv niam thiab txiv caws ob peb tug hlob ua kuv tsis taus pom dua tuaj koom. Cov hlob no mas kuj muaj lus ntaus hais thiab. Thaum peb raus roob mov tag ma, lawv txawm hais tias,

“Nej lub tsev txawm nqais heev, kuv ua nej tus hlob kuv hais mus zoo xwb. Lwm zaus no ces, xauj ib qho chaws ua loj thiab dav me ntsis.”

Day 124

December 28, 2018

Day 123

December 27, 2018

Day 122

December 26, 2018

Day 119

December 23, 2018

Day 114

December 18, 2018

Day 113

December 17, 2018

Day 111

December 15, 2018

Day 105

December 09, 2018

Day 104

December 08, 2018

Day 97

December 01, 2018

Day 93

November 27, 2018

Day 91

November 25, 2018

Day 90

November 24, 2018

Day 84

November 18, 2018

Day 72

November 06, 2018

Day 68

November 02, 2018

Day 67

November 01, 2018

Day 66

October 31, 2018

Day 65

October 30, 2018

Day 62

October 27, 2018

Day 52, Oct 17, 2018: Both
Day 51, Oct 16, 2018: Both
Day 42, Oct 07, 2018: Both
Day 40, Oct 05, 2018: Both
Day 38, Oct 03, 2018: Both
Day 37, Oct 02, 2018: Both
Day 33, Sept 28, 2018: Both
Day 24, Sept 19, 2018: Both
Day 11, Sept 6, 2018: Both
Day 8, Sept 4, 2018: Both
show thumbnails