Day 341
Day 341

August 02, 2019: St. Paul, MN

Day 344
Day 344

August 05, 2019

Day 346
Day 346

August 07, 2019

Day 349
Day 349

August 10, 2019

Day 452
Day 452

August 13, 2019, Chicago, IL

Day 358
Day 358

August 19, 2019

Day 360
Day 360

August 21, 2019, Sheboygan, WI

Day 362
Day 362

August 23, 2019

Day 364
Day 364

August 25, 2019

Day 365
Day 365

August 26, 2019, date with my good friend-husband

Day 366
Day 366

August 27, 2019, Phauj Chav piav txog nws lub neej yav thaum ub. Nws cov lus hais tau mob siab kawg

Day 367
Day 367

August 28, 2019

Day 370
Day 370

August 31, 2019

Day 371
Day 371

September 01, 2019

Day 375
Day 375

September 05, 2019

Day 377
Day 377

September 07, 2019

Day 378
Day 378

September 08, 2019

Day 381
Day 381

September 11, 2019

Day 383
Day 383

September 13, 2019

Day 385
Day 385

September 15, 2019

Day 387
Day 387

September 17, 2019

Day 389
Day 389

September 19, 2019

Day 391
Day 391

September 21, 2019

Day 393
Day 393

September 23, 2019

Day 396
Day 396

September 26, 2019

Day 398
Day 398

September 28, 2019

Day 399
Day 399

September 29, 2019

Day 400
Day 400

September 30, 2019

Day 401
Day 401

October 01, 2019

Day 402
Day 402

October 02, 2019

Day 403
Day 403

October 03, 2019

Day 404
Day 404

October 04, 2019

Day 405
Day 405

October 05, 2019

Day 406
Day 406

October 06, 2019

Day 407
Day 407

October 07, 2019

Day 408
Day 408

October 08, 2019

Day 410
Day 410

October 10, 2019

Day 411
Day 411

October 11, 2019

Day 412
Day 412

October 12, 2019

Day 413
Day 413

October 13, 2019

Day 414
Day 414

October 14, 2019

Day 415
Day 415

October 15, 2019

Day 416
Day 416

October 16, 2019

417
417

October 17, 2019

Day 418
Day 418

October 18, 2019

Day 341
Day 344
Day 346
Day 349
Day 452
Day 358
Day 360
Day 362
Day 364
Day 365
Day 366
Day 367
Day 370
Day 371
Day 375
Day 377
Day 378
Day 381
Day 383
Day 385
Day 387
Day 389
Day 391
Day 393
Day 396
Day 398
Day 399
Day 400
Day 401
Day 402
Day 403
Day 404
Day 405
Day 406
Day 407
Day 408
Day 410
Day 411
Day 412
Day 413
Day 414
Day 415
Day 416
417
Day 418
Day 341

August 02, 2019: St. Paul, MN

Day 344

August 05, 2019

Day 346

August 07, 2019

Day 349

August 10, 2019

Day 452

August 13, 2019, Chicago, IL

Day 358

August 19, 2019

Day 360

August 21, 2019, Sheboygan, WI

Day 362

August 23, 2019

Day 364

August 25, 2019

Day 365

August 26, 2019, date with my good friend-husband

Day 366

August 27, 2019, Phauj Chav piav txog nws lub neej yav thaum ub. Nws cov lus hais tau mob siab kawg

Day 367

August 28, 2019

Day 370

August 31, 2019

Day 371

September 01, 2019

Day 375

September 05, 2019

Day 377

September 07, 2019

Day 378

September 08, 2019

Day 381

September 11, 2019

Day 383

September 13, 2019

Day 385

September 15, 2019

Day 387

September 17, 2019

Day 389

September 19, 2019

Day 391

September 21, 2019

Day 393

September 23, 2019

Day 396

September 26, 2019

Day 398

September 28, 2019

Day 399

September 29, 2019

Day 400

September 30, 2019

Day 401

October 01, 2019

Day 402

October 02, 2019

Day 403

October 03, 2019

Day 404

October 04, 2019

Day 405

October 05, 2019

Day 406

October 06, 2019

Day 407

October 07, 2019

Day 408

October 08, 2019

Day 410

October 10, 2019

Day 411

October 11, 2019

Day 412

October 12, 2019

Day 413

October 13, 2019

Day 414

October 14, 2019

Day 415

October 15, 2019

Day 416

October 16, 2019

417

October 17, 2019

Day 418

October 18, 2019

show thumbnails